Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen - Západ

Úvod

 

Sviatosť oltárna tiež nazývaná Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

„Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.“ (KKC 1322-1323)

  

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava detí prebieha systematicky počas vyučovania náboženstva na škole od 1. ročníka. Žiaci 3. ročníka odovzdajú záväzné prihlášky na farský úrad, alebo prostredníctvom katechétu. S prihláškou je potrebné doniesť aj krstný list dieťaťa ak nie je krstené v našej farnosti Zvolen – Západ.

 

Podmienky pre pristúpenie k prvému sv. prijímaniu detí:

1. Účasť na bohoslužbách, ktorá sa dosvedčí tým, že si deti značia do zošita na náboženskú výchovu (NV), o čom je v nedeľu Božie slovo a ako sa dá podľa neho žiť. Pritom vychádzame zo slov evanjelia: Ježišov priateľ je ten, „kto počúva Božie slovo a zachováva ho“ (Bližšie vysvetlenie dostanú deti v škole a kostole).

2. Primerané vedomosti. K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú najmenej 3 roky účasti na hodinách NV. Vedomosti sa hodnotia z dvoch hľadísk – deti si majú osvojiť učenie cirkvi a majú byť schopné vyjadriť svoj vlastný postoj.

3. Svedectvo o krste.

 

Deti musia mimo účasti na NV splniť tieto podmienky *:

  1. ovládať naspamäť modlitby Otče náš a Apoštolské vyznanie viery čiže Verím v Boha;
  2. ovládať naspamäť Desatoro Božích prikázaní;
  3. mať v zošite na NV uvedenú účasť na nedeľných sv. omšiach;
  4. ovládať naspamäť modlitbu ľútosti pri sv. pokánia.

---------------------------------------------------------------------------------
* Splnenie uvedených podmienok zaznamená katechéta NV deťom v ich zošite pre informáciu rodičov.

Vážení rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu. Pri všetkej dobrej vôli musíme však počítať aj s tým, že niektoré dieťa nesplní uvedené podmienky. Najčastejší problém býva s návštevou kostola. V tomto bode však už nemôžeme byť ústupčivejší. 

Prijatie Eucharistie úzko súvisí s cirkvou ako spoločenstvom, kde počúvame Božie slovo a usilujeme sa o život podľa neho. Kto sa z nejakých dôvodov nezúčastňuje modlitby cirkvi pri sv. omši, nemôže zatiaľ pristúpiť k svätému prijímaniu. To neznamená, že to nebude neskôr. Máme dobré skúsenosti so staršími deťmi i s dospelými, ktorí sa sami rozhodli pre život v cirkvi a prijatie sviatostí.

Prvá svätá spoveď

Príprava na prvé prijatie sviatosti zmierenia (na 1. svätú spoveď) sa koná súčasne s prípravou na prijímanie Eucharistie (na 1. sväté prijímanie). Spravidla sa vysluhuje deň pred slávnostným aktom 1. svätého prijímania.

 

Na stiahnutie:

Prihláška na prvé sväté prijímanie

Ochrana osobných údajov

Dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii tu...

Liturgia na deň

Lituhttps://zvolen-zapad.fara.sk/administrator/index.php?option=com_modules&view=module&layout=edit&id=92#wf-editor-wysiwygrgické čítania na dnes

© 2018 Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Zvolen - Západ

Free Joomla! template by L.THEME