Ružencové bratstvo | Tlačiť |

je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí uctievajú blahoslavenú Pannu Márii a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.

Cieľom Ružencového bratstva (ďalej RB), je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.

Členstvo v Ružencovom bratstve

 • pokrstený katolík, ktorý má minimálne deväť rokov, ktorý sa slobodne rozhodne vziať na seba práva a povinnosti člena RB.
 • každý člen, si môže slobodne vybrať jednu z troch foriem členstva, tzn. byť členom Svätého, Živého alebo Večného ruženca.
 • záväzky si plní každý sám za seba, ktoré ho síce neviažu pod hriechom, ale má sa usilovať o to aby nevznikol hriech z nedbanlivosti, či z pohŕdania duchovnými dobrami – nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba (napr. nemôže sa desiatok modliť matka aj za seba, aj za svojho syna, či dcéru).
 • ak členovi (napr. Živého ruženca) už nevyhovuje táto forma modlitby, môže si zvoliť inú (napr. Svätý, alebo Večný), ktorú momentálne bude plniť zodpovedne (napr. počas pobytu v zahraničí, matky s malými deťmi, pripútaní na lôžko ...).
 • vstupom do RB člen obdrží od horliteľa Preukaz člena RB podľa formy modlitby posvätného ruženca, ktorú si člen zvolil.
 • členstvo v RB nie je podmienené finančným príspevkom, avšak ktorýkoľvek člen RB môže formou milodaru prispievať do pokladne RB.
 • členstvo zaniká: smrťou člena, vystúpením, vylúčením.
 • člena je možné z RB vylúčiť:
 1. Ak dáva pohoršenie – tzn. Byť pre niekoho príležitosťou poklesku v morálnej alebo náboženskej oblasti (napr. vzťah slobodných ľudí žijúcich spolu bez sviatostného manželstva.
 2. Ak člen Živého ruženca 3 x za sebou bez vážneho dôvodu, teda z nedbanlivosti sa nezúčastní povinného spoločného stretnutia na modlitbe členov Živého ruženca v prvú nedeľu v mesiaci a odmietol návrh horliteľa RB, aby si zvolil inú formu modlitby posv. Ruženca (Svätý, alebo Večný), v ktorých nie je povinnosť mesačného stretnutia.
Apoštolát Ružencového bratstva
 • k apoštolátu členov patria: skutky duchovného a telesného milosrdenstva (návšteva chorých, podporovanie sociálne slabých rodín a pod.), podporovanie ružencového apoštolátu medzi deťmi a mládežou vo svojich rodinách a na pracoviskách.
 • členovia RB majú byť nápomocní vo farnosti (napr. zabezpečenie modlitby posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a pod.).
Stanovy Ružencového bratstva

Členovia RB sa riadia Stanovami Ružencového bratstva na Slovensku. Riadni členovia RB sú členmi dominikánskej rodiny a majú účasť na všetkých dobrách, milostiach i prísľuboch Panny Márie, daných tejto reholi.

Výsady a prísľuby Ružencového bratstva
 • osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie,
 • spoluúčasť na modlitbe posvätného ruženca všetkých členov RB na celom svete a spolupodiel na duchovných plodoch aj po smrti.
 • spoluúčasť na dobrých skutkoch všetkých členov RB
 • spoluúčasť na duchovných dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov Rehole dominikánov.
 • spoluúčasť na úplných alebo čiastočných milostiach.
 • každý mesiac provinčný promótor slúži sv. omšu za živých a zosnulých členov Ružencových bratstiev na Slovensku.
 • všetci veriaci, ktorí sa pomodlia posvätný ruženec, môžu za obvyklých podmienok získať čiastočné alebo úplné odpustky.
Okrem toho môžu členovia RB na základe dekrétu Posvätnej Apoštolskej Penitenciárie z 11. januára 1969, za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky v nasledujúcich dňoch:
 • Deň vstupu do Ružencového bratstva
 • Veľká Noc
 • Obetovanie Pána – 2. februára
 • Zvestovanie Pána – 25. marca
 • Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 • Ružencová Panna Mária – 7. októbra
 • Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 • Narodenie Pána – 25. decembra
Spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca

Šírenie a oživenie modlitby posvätného ruženca v dominikánskom duchu uskutočňujú mnohí veriaci, ktorí sú formovaní dominikánskou mariánskou spiritualitou a zaväzujú sa modliť a šíriť modlitbu posvätného ruženca. Sú súčasťou tzv. dominikánskeho ružencového hnutia, a tvoria ho viaceré ružencové spoločenstvá. Medzi najznámejšie patria spoločenstvá Živého, Svätého a Večného ruženca.
Ružencové bratstvo pri kostole sv. Dominika, Zvolen – Západ

Vzniklo dňa 7. októbra 1996 vydaním Zakladacej listiny Dominikánskeho Mariánskeho Centra – Salve v Košiciach.

Prví členovia nášho RB patrili do RB Zvolen – mesto. Po príchode dominikánov sme utvorili prvé tri ruže, ktoré sa stali základom vzniku RB na našom sídlisku. Prvou riadne zvolenou horliteľkou RB sa stala p. Barboriaková. Keďže v tom čase sme nemali kostol, ruženec sme sa modlili pred každou sv. omšou v aule Základnej školy. S narastajúcou túžbou po novom kostole sa RB upevňovalo a rástlo. Ovocím našich spoločných modlitieb bolo v priebehu niekoľkých rokov 20 ruží (300 členov), z ktorých 3 ruže boli detské.

V roku Ruženca naše bratstvo reorganizovalo počet členov ruži z 15 na 20, čim vzniklo 10 úplných ruží a jedna neúplná.

RB novovzniknutej farnosti finančne pomáhalo aj tým, že sa zo svojich milodarov zakúpili bohoslužobné predmety (kalich, patény, ornáty, oltárne plachty, ...), betlehem, sochu Fatimskej Panny Márie a Vzkrieseného. RB aj teraz napomáha farnosti finančnou podporou detských táborov, pútí, prípravou slávnosti Ružencovej Panny Márie a iných akcií v rámci farnosti. Samozrejmosťou je aj upratovanie kostola, ktoré majú na starosti jednotlivé ruže a každodenná modlitba ruženca pred sv. omšou. V stredu o 17:00 hod. sa modlíme rozjímavý ruženec. Vo štvrtok je pravidelná adorácia Najsvätejšej Sviatosti, počas ktorej sa modlíme rozjímavý ruženec svetla.

Každú prvú nedeľu v mesiaci o 07:30 h. je slúžená sv. omša za živých členov RB. V tento deň o 16:45 h. je stretnutie všetkých členov RB v kostole sv. Dominika.

Horliteľka bratstva
Anna Hanková
045/ 535 01 21

Pokladníčka bratstva
Mária Murínová
045/ 535 14 22
 

 

NAJ.sk