Dominikánski terciári | Tlačiť |

Cieľom dominikánskej formácie je vychovávať ľudí dospelých vo viere, ktorí by bolí schopní prijať, prežívať a hlásať Božie slovo. Formácia je duchovná, intelektuálna a osobná príprava, ktorú Cirkev ponúka tým mužom a ženám, ktorých povolal Boh k určitému poslaniu.

V spolupráci so všetkými vetvami dominikánskej rodiny má formácia viesť k plnosti života, aby každý laický dominikán bol schopný vlastným spôsobom slúžiť poslaniu rehole (LCO 141): hlásaním Božieho slova a starostlivosťou o spásu duší (vlastným posväcovaním a službou na spásu duší) [Stanovy bratstva laikov čl. 12, LCO 1].

Každý dominikán musí byť schopný hlásať Božie slovo. Týmto hlásaním sa uskutočňuje prorocký úrad, ktorý prijal vo sviatosti krstu a posilnil ho sviatosťou birmovania.

Pramene dominikánskej formácie

K hlavným prameňom dominikánskej formácie patrí:
 • Božie slovo a teologická úvaha
 • liturgická modlitba
 • dejiny a tradícia rehole
 • súčasné dokumenty Cirkvi a Rehole
 • poznávanie znamení doby.

Postup formácie

Formácia prebieha v troch etapách:
 • formácia uchádzačov (postulátna)
 • noviciátna formácia
 • stála formácia členov

Kandidatúra (postulát)
je obdobie najmenej troch mesiacov pred obliečkou, v ktorom sa záujemca o vstup do rehole rámcovo zoznamuje s rehoľou a so životom miestneho bratstva. Okrem toho je to čas, kedy sa kandidát snaží rozoznať Božie volanie a odpovedá naň obrátením srdca a tesnejším primknutím sa ku Kristovi.

Postulátna formácia má nasledovné priority:
 • oboznámenie sa s rehoľou Kazateľov a s jej poslaním
 • objavovanie vlastnej identity v Kristovi a spoznávanie Božieho povolania
 • poslanie laikov v Cirkvi a v reholi Kazateľov a v Dominikánskej rodine

Prijímanie kandidátov
Uchádzač je prijatý na skúšobnú dobu predstaveným MB za prítomnosti zástupcu magistra rehole, ktorým je rehoľný asistent, obradom podľa smerníc BL.

Noviciátna formácia
začína po prijatí kandidáta do Bratstva sv. Dominika obliečkou. Trvá 12 – 18 mesiacov a končí zložením profesie. Toto obdobie je veľkou príležitosťou pre novica jednak skúmať pravosť Božieho volania pre tento spôsob duchovného života, jednak serióznym štúdiom spoznávať dominikánsku spiritualitu.

Noviciátna formácia má nasledovné priority:
 • formovanie vlastného života podľa evanjelia
 • hlbšie poznávanie pilierov dominikánskej spirituality
 • učenie sa spoločnému životu v MB rozvíjaním vzájomných vzťahov medzi členmi dominikánskeho laikátu
 • oboznamovanie sa s duchovnou tradíciou rehole a jej dejinami
 • dozrievanie k zodpovednému prijatiu záväzkov vyplývajúcich z profesie

Stála formácia
začína po zložení profesie a trvá prakticky po celý život. Má napomáhať laickému dominikánovi alebo laickému kazateľovi neustále sa zdokonaľovať a uschopňovať pre službu slova, ku ktorej je povolaný.

Stála formácia má nasledovné priority:
 • nasledovanie Krista podľa príkladu sv. Dominika
 • prehlbovanie dominikánskeho duchovného života
 • aktívna účasť na poslaní rehole
 • hľadanie vlastných foriem kázania

Predstavená bratstva sv. Kataríny Sienskej (na sídlisku Zvolen - Západ)
Anna Margaréta Zárubová
045 / 535 10 60
0907 / 482 249

Rehoľný asistent: fr. Michal Milan KROVINA, OP


Viac informácií nájdete na: www.dominikani.sk
 

 

NAJ.sk